Kvkk Aydınlatma Metni

 

GATTUNG ELEKTRİK ELEKTRONİK SİS.TİC.SAN.AŞ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAME

1. Konu

İşbu aydınlatma formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun("KVKK")'un aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin 10. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, iş sözleşmelerinin imzalanmasından önceki hazırlık süreci ile sözleşmenin imzalanması, devamı ve sona ermesi süreçlerinde elde edilecek kişisel verilerin işlenmesi bakımından; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin KVKK'nın 11.maddesi kapsamında sayılan diğer haklarına aşağıda yer verilecektir.

2. Kişisel Veri Sorumlusu

KVKK' nın ilgili hükümleri uyarınca şirketimiz Gattung Elektrik Elektronik Sis.Tic.San.A.Ş. veri sorumlusu sıfatını haiz olup kişisel verilerinizi korumakla yükümlüdür. Bu kapsamda şirketimiz, aşağıda belirtilecek amaçlar dâhilinde, size ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve korunması, yalnızca kanunla belirlenen mevzuat sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. kişilere aktarılması ve açıklanmasını sağlamakla sorumludur.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 • Tarafınızla imzalanan/imzalanması planlanan iş sözleşmesi kapsamındaki kişisel veriler,
 • Başvurulan pozisyon ve/veya açık pozisyonlara uygunluğun tespiti, 
 • Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminin,
 • İş tecrübesinin belirlenmesi,
 • Tarafınızla iletişim sağlanması,
 • İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
 • Ücret ve diğer hakların belirlenmesi, 
 • Sağlık durumunun işin niteliğine uygunluğunun belirlenmesi ve acil bir durumda asgari düzeyde sağlık durumuna ilişkin bilgi sahibi olunması,
 • İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,
 • Acil durumlarda iletişim kurulacak kişilerin bilgilerine sahip olunması,

Tarafınızla imzalanan/imzalanması planlanan iş sözleşmesi kapsamındaki karşılıklı yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik, adres, iletişim bilgileri ile sair kişisel veriler, şirketimiz tarafından kanunun ilgili hükümlerine uygun şekilde elde edilir. Elde edilen bu veriler, yine bu amaçlarla kanunun ilgili hükümlerine uygun şekilde kaydedilir, işlenme amacına uygun bir süre boyunca fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanır, muhafaza edilir, değiştirilir yeniden düzenlenir, açıklanır, aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işlenir ya da bunların kullanılması engellenir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı

Elde edilen ve işlenen kişisel veriler, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında mevzuat hükümlerine uygun olarak şirketimiz çalışanlarına, görevlilerine, denetçi ve danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine, iştiraklerine ve grup şirketlerine, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya faaliyetlerin yürütülmesi için hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına, kamu kurum ve kuruluşlarına; tarafınızla akdedilen iş sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi, istatistiklerin tutulması, şirket içi planlamalar yapılması, marketing ve bilgi araştırmaları faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla aktarılabilir. Ayrıca ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamu otoriteleri tarafından istenen bilgiler kanunda belirlenen sınırlar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılır. Bu madde kapsamında aktarılan verileriniz, aktarımın gerçekleştiği üçüncü kişiler tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, açıklanabilir, aktarılabilir, devralınabilir, sınıflandırılabilir, işlenebilir ya da verilerin kullanımı engellenebilir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, şirketimize ait çağrı merkezleri, internet sayfaları, hizmet verilen şirket birimleri aracılığıyla, sözlü ve/veya yazılı olarak ya da güvenlikli elektronik ortamlar aracılığıyla ve tarafınızla akdedilen/akdedilmesi planlana iş sözleşmesi uyarınca toplanabilir

 

6. KVKK'nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklar

Yukarıda izah edilen amaç ve yöntemlerle bilgileri elde edilen ilgili kişi olarak, KVKK'nın 11. Madde uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuz bilginize sunarız;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılması talebi KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilir.

7. KVKK' da Yer Alan İstisnai Durumlar

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

7.1 Kanunlarda açıkça öngörülmesi

7.2 Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

7.3 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

7.4 Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

7.5 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

7.6 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

7.7 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

8. Mufavakat Verilen Hususlar

Kişisel verileri işlenen ilgili kişi tarafından aşağıda yer alan "Muvafakat Beyanı" KVKK, ve bu Kanun kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Metninin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Başlıklı bölümün imzalaması durumunda, KVKK uyarınca, şirketimize bildirilen her türlü kişisel bilginin şirketimizce işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yukarıda yapılan bilgilendirmeyi okuyup incelediğini, değerlendirdiğini sonuçlarını anladığını ve KVKK kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık onayının olduğunu, kanunu tanımış olduğu hakları bildiğini ve içeriğini okuyup anladığını, kabul ve beyan etmiş olduğu kabul edilecektir.

MUVAFAKAT BEYANI

Aşağıdaki bölümü imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak aşağıdaki maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan şekilde işlenmesini,

Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, veri koruma mevzuatının kendi ülkemden farklı olabileceği tüm ülkelere yukarıda belirtilen amaçlar ve yöntemlerle aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi,

Kanun kapsamında sahip olduğum haklarıma ilişkin olarak işbu muvafakatname ile bilgilendirildiğimi,

Ayrıca Şirketiniz ile ailem ve/veya bakmakla yükümlü olduğum kişilere ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu formda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak (aktarımda dâhil) rızalarını aldığımı,

Bu İş Sözleşmesi kapsamında verdiğim bilgilerin/yazdıklarımın doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde iş başvurumun kabul edilmeyeceğini veya bu bilgilerin işe alındıktan sonra yanlış/eksik/gerçeğe aykırı olduğunun öğrenilmesi durumunda 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca iş sözleşmemin ihbarsız ve tazminatsız sona erdirileceğini,

Bildirmiş olduğum referanslarım, sosyal medya hesaplarım, internet kayıtlarım, mali borçluluk bilgilerim, kamuya açık diğer kayıtlarım aracılığıyla, hakkımda bilgi toplanabileceğini.